Honda RCV

 

Honda RCV 211 Camel

Fahrer  Max Biaggi